Sąd konsumencki

Przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu działa:

  • Stały Polubowny Sąd w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3
  • (61) 850-73-39, (61) 852-51-58
  • e-mail: spsk@poznan.wiih.gov.pl

 

Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami (sklepy lub zakłady usługowe), jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Sądy konsumenckie rozstrzygają najczęściej spory drobne, choć istotne z punktu widzenia kupującego, które nie zawsze opłaca się kierować do sądów powszechnych. Koszty postępowania przed tymi sądami mogłyby być bowiem zbliżone do wartości kupionej rzeczy. Ze zniszczonym w pralni płaszczem, dopiero co kupionymi butami, w których odchodzi podeszwa śmiało możemy udać się do sądu polubownego. Sąd rozpatruje spory w których wartośc przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł.

Polubowne sądy konsumenckie mają wiele zalet. Przede wszystkim postępowanie przed nimi jest mniej sformalizowane w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym i trwa znacznie krócej.

Po wpłynięciu pozwu przewodniczący sądu nakłania strony do polubownego zakończenia postępowania. Jeżeli strony nie zawrą ugody przedsądowej, wówczas może dojść do rozprawy. Jednak pod warunkiem, że zarówno przedsiębiorca jak i konsument się na to zgodzili podpisując specjalną umowę czyli tzw. zapis na sąd polubowny. Bez jednoczesnej zgody dwóch stron do rozprawy nie dojdzie. Wtedy pozostaje złożenie pozwu w sądzie powszechnym. Nie wszyscy przedsiębiorcy zgadzają się na zapis. Z tego powodu skuteczność sądownictwa polubownego jest ograniczona.

W sądzie polubownym od konsumenta, który składa pozew nie pobiera się opłaty wstępnej czyli tzw. wpisu. Nie oznacza to jednak, że postępowanie jest zupełnie bezpłatne. Sąd, na wniosek strony, może powołać biegłego, który oceni przyczynę powstania usterek. Ta strona, która żąda sporządzenia opinii, wpłaca zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Ostatecznie wszelkie koszty ponosi strona, która przegrywa spór.

Rozprawie przewodniczy tzw. superarbiter. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Oprócz superarbitra, w jego skład wchodzą także wyznaczeni przez strony sporu arbitrzy. Reprezentują oni organizacje konsumenckie oraz kupieckie. Mogą nimi być także rzecznicy konsumentów. Arbitrzy nie działają jednak jako pełnomocnicy konkretnej strony i nie reprezentują jej interesów.

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny. Jednak stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Skargę wnosi się do sądu powszechnego. Może on uchylić wyrok sądu polubownego, jeżeli stwierdzi, że sąd polubowny w sposób rażący naruszył przepisy prawa - w tym przepisy proceduralne.

Po stwierdzeniu przez sąd powszechny wykonalności wyroku sądu polubownego ma on tę samą moc prawną co wyrok sądu powszechnego. Oznacza to, że może być przymusowo wykonany przez komornika.

Wyrok wydany przez sąd polubowny kończy postępowanie w sprawie.